รูปข่าว ( One page).

[องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล]

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล 

 รายการ : องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล