รายนามผู้รับบริจาค

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา ขอขอบคุณและรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างสูง